Vi på AST har gjort vårt bästa för att säkerställa att våra kunder inom hälso- och sjukvården har haft tillgång till Covid-19-kritiska skyddsprodukter. Hittills i år har vi levererat volymer som är drygt tre gånger högre än normalt och våra medarbetare fortsätter sitt arbete för att säkra så stora leveranser som möjligt även framgent. Vi bedömer vår leveranskapacitet vara fortsatt hög när det gäller skyddsrelaterade produkter under senhösten och kommande vinter. Vi ser heller inga störningar i försörjningskedjan av övrigt sortimentet är framöver.  Precis som i våras förs en daglig och tät dialog med våra leverantörer i syfte att säkerställa produktleveranser och transporttider. Vi ökar även våra säkerhetslager av kritiska produkter.

Pandemin har satt enorm press på den globala marknaden för skyddsutrustning. Inköpskostnaderna har i många fall ökat långt över det normala. Orsaken till detta är att den globala efterfrågan på skyddsprodukter ökat exceptionellt och att efterfrågan vida överstigit den globala tillgången. Detta har resulterat i en brist på råvaror och arbetskraft i tillverkande länder och andra kostnader för att skala upp och ställa om produktion, vilket i sin tur har drivit upp marknadspriserna. Därtill har oceantrafik och flygfrakt radikalt påverkats av den globala efterfrågan med kraftigt stigande priser som följd.