AST Medical blev av SLL utvalda för kontroll och revision rörande sociala och etiska kontraktsvillkor. Revisionen som genomfördes i två steg under perioden november2017 till januari 2018. Revisionen är avslutad efter några mindre avvikelsers korrigering.
Inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling har Sveriges landsting och
regioner identifierat 8 prioriterade riskområden där förband & sårvård, medicinteknisk utrustning och textil – utgör några riskområden där krav på att grundläggande villkor efterlevs i hela
leveranskedjan. Kraven grundar sig på landstingens och regionernas gemensamma
uppförandekod för leverantörer. Revisionsresultat delas med samtliga landsting och regioner.