GDPR

Policy för behandling av personuppgifter

Policy för behandling av personuppgifter

AST värnar om personers integritet enligt dataskyddsförordningen. Personer som anförtror AST personuppgifter skall känna sig trygga. Därför är denna policy upprättad. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur AST jobbar för att ta tillvara personers rättigheter och din integritet.

AST behandlar personuppgifter främst för att fullfölja sina förpliktelser mot berörda personer som är en av ASTs betjänade marknad (kunder och leverantörer). Utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet beaktat integritetskänslighet.

AST behöver också personuppgifter för att ge bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Personer har rätt att motsätta sig att AST använder personuppgifter för direkt-marknadsföring. När personuppgifter samlas in för första gången informeras berörda personer och om möjligheterna att motsätta sig detta.

AST behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Personuppgifter behandlas inte i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Samtycke och utlämnande av personuppgifter

AST försöker i möjligaste mån att inhämta samtycke innan personuppgifter börjar behandlas. Samtycke kan också inhämtas via olika elektroniska media genom att personen uppmanas ta del av AST Medicals policy som är publicerad på hemsidan. Skriftligt samtycke kan när som helst återkallas med undantag för uppgifter som AST är skyldiga att hålla enligt lag och avtal. AST Medical kan också få tillgång till personuppgifter på följande sätt:

Uppgifter som tillhandahålls AST direkt.

Uppgifter som registreras när besök görs på ASTs hemsida.

Uppgifter som AST får från offentliga register.

Uppgifter som AST får när personer anmäler sig till nyhetsbrev och andra utskick.

Uppgifter som AST får när svar lämnas på enkäter och undersökningar.

Uppgifter som AST erhåller när personer kontaktar bolaget, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Om kontaktuppgifter lämnas på ASTs websida är det att likställa med ett samtycke till att uppgifterna kan används i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till sidan där personuppgifterna efterfrågas.

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem och lagras på ett säkert sätt i bolagets IT-system.

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part om inte samtycke har inhämtats förutsatt att det inte är nödvändigt enligt lag eller lag. I de fall bolaget lämnar ut personuppgifter till tredje part skall ett sekretessavtal upprättas.