Pandemin och Covid-19 skapar störningar i försörjningskedjan

Att Coronaviruset slog till på allvar samtidigt som det kinesiska nyåret inföll har skapat en kaotisk situation i hela försörjningskedjan. Förutom att våra tillverkare har fått kämpa med att hålla produktionen igång (pga Covid-19 sjuk personal) så har de under feb/mars belagts med exportförbud och i vissa fall styrt om produktion till skyddsrelaterade produkter. Därtill har de oceangående rederierna anpassat tonaget till den radikalt minskade efterfrågan. Vi är tyvärr i en situation som vi inte kan påverka och ASTs har ett antal leveranser/containrar som är därmed flera veckor försenade. Produktionen återgår sakteliga till mer normal kapacitet, men fortfarande finns fabriker i särskilt utsatta områden som är belagda med restriktioner.

2020-04-06T07:58:04+02:002020-04-05|

AST Medical byter logistikpartner

Under vecka 51 kommer AST Medical att flytta lagerhållna produkter från nuvarande logistikpartner till Reach Logistics AB, Kungsbacka. Därför kommer inga utleveranser att ske under denna vecka till våra kunder. Formellt sker bytet av logistikpartner vid årsskiftet. Flytten är dock omfattande och beräknas ta 5 arbetsdagar. Vi bedömer därför att veckan före jul- och nyår är bäst lämpad för genomförande. Med anledning härav önskar vi att ni i er inköpsplanering tar hänsyn till att inga utleveranser kan ske från oss i vecka 51 och att ni väljer att tidigarelägga beställningar med leverans till veckan innan eller tidigare. Vänligen sprid denna information till kollegor som beställer av AST Medical AB. Se bifogade brev. Synpunkter och frågor besvaras av Alexandra Jacobsson eller undertecknad. Alexandra Jacobsson Mobil: +46730870651 e-post: alexandra.jacobsson@astmedical.se

2019-11-04T09:32:33+01:002019-11-04|

Bra utfall av revisioner om socialt ansvartagande

AST Medical har genomfört ett flertal revisioner under sommaren 2018 av sin tillverkare i Asien med avseende på socialt ansvarstagande. Samtliga utföll med bra eller mycket bra resultat. Tillverkarna har lång erfarenhet av att producera till köpare i Europa och USA och har succesivt lyft nivån i socialt ansvarstagande till en bra standard. De av AST Medical utförda revisionerna är även godkända av Stockholms Läns Landsting, som var den myndighet som gav oss uppgiften senhösten 2017.

2019-03-17T16:50:17+01:002019-03-17|

Revision av socialt ansvarstagande

AST Medical blev av SLL utvalda för kontroll och revision rörande sociala och etiska kontraktsvillkor. Revisionen som genomfördes i två steg under perioden november2017 till januari 2018. Revisionen är avslutad efter några mindre avvikelsers korrigering. Inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling har Sveriges landsting och regioner identifierat 8 prioriterade riskområden där förband & sårvård, medicinteknisk utrustning och textil – utgör några riskområden där krav på att grundläggande villkor efterlevs i hela leveranskedjan. Kraven grundar sig på landstingens och regionernas gemensamma uppförandekod för leverantörer. Revisionsresultat delas med samtliga landsting och regioner.

2018-02-18T12:36:37+01:002018-02-18|

AST Medical uppgraderade till ISO 2015-standard

AST har under senhösten 2017 uppgraderat Ledningssystemet till den nya ISO-2015 standarden för såväl kvalitet ISO 9001 som miljö ISO 14001. Vi vill med stöd från Ledningssystemet säkerställa vår förmåga att konsekvent tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundens och tillämpliga lagstadgade och regulatoriska krav. Syftet är att förbättra kundtillfredsställelsen genom effektiv tillämpning av systemet, inklusive processer för förbättring av systemet och försäkran om överensstämmelse med kunden förväntningar.

2018-02-16T09:48:28+01:002018-02-16|

Situationen i Göteborgs Hamn påverkar AST Medicals leveransförmåga

Den pågående konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals skapar allvarliga störningar i ASTs möjligheter att leverera enligt avtal till sina kunder. Cyber attacken, Petya, riktad mot A.P.Møller-Maersk den 27 juni har sedan dess i princip lamslått all verksamhet i hamnen. Den ovanligt långa konflikten i kombination med Petya, börjar få djupgående konsekvenser för vården i allmänhet och patienter i synnerhet.  

2017-06-29T16:32:50+02:002017-06-29|

AST Medical fortsätter att växa

Under början av året tecknade AST Medical avtal med 7 landsting inom nya produktsegment. AST Medical har 19 avtal med 14 Landsting och Regioner. Utvecklingen inom privat vård och distribution är fortsatt mycket positiv.

2017-06-29T14:55:40+02:002017-06-29|